Ο μύθος της ανaμνησης

Η ανθρώπινη ψυχή πριν ενσωματωθεί γνώρισε τις ιδέες στην καθαρότητά τους. Με την είσοδό της, όμως, στο σώμα και την υποταγή της στους φυσικούς νόμους, η ψυχή λησμόνησε αυτά που γνώριζε. Η απόκτηση γνώσεως σε τούτον τον κόσμο ερμηνεύεται, τελικά, ως διαδικασία αναμνήσεως.

Friday, February 18, 2011

Προφητεία..

Τ ΠΤ ΤΙΔΤ Η ΒΣΛ Τ ΙΣΜΛ/ Ο ΚΛΜΝ ΜΑΜΘ ΜΩ Δ Ν ΤΡΠΣ/ ΓΝ Τ ΠΛΟΛΓ Τ ΕΠΤΛΦ ΚΡΤΣ/ ΕΣΘ ΒΣΛΣ ΕΘΝ ΠΜΠΛ, ΚΤΡΞ, Κ/ Τ ΝΣ ΕΡΜ ΜΧΡΓ ΕΞΝ ΠΝΤ/ ΙΣΓΝ ΠΘΣ Τ ΟΓΔ Τ ΙΔΚΤ/ ΠΛΠΝΣ ΚΤΞ Τ ΕΝΤ Τ ΙΔΚΤ/ ΠΛΠΝΣ ΚΤΞ Τ ΕΝΤ Τ ΙΔΚΤ/ Ε ΒΡ Τ' ΜΠ ΜΛ ΔΝ ΣΤΡΤΣ Τ/ ΔΚΤ Τ Ι ΔΚΤ Τ ΔΛΜ, ΤΡΠΣ/ ΠΛ ΕΠΣΨ ΕΤ ΧΝ Τ ΔΛΜ ΠΛ/ Μ ΕΓΡ ΜΓ ΜΡΚ Τ ΣΤΒΝ ΚΤ/ ΠΘ ΚΤΦΛ ΣΝΔΤ ΕΣΠΡ ΔΘΛ/ Σ Κ ΞΡ Τ ΠΛΜ ΣΝΨ Κ ΤΕ ΙΣ/ ΜΛ ΤΡΠΣ. ΤΔ ΑΠΓΝ ΑΤ ΒΣΛΣ ΕΛΤ/ ΜΚΡ ΟΛΓ ΤΔ ΞΘΝ ΓΝΑΜ ΜΤ/ Τ ΠΡΚΤΡ ΟΛΝ ΙΣΜΛ ΤΡΠΣ Τ ΕΠΤΛΦ/ ΕΠΡ ΜΤΤ ΠΡΝΜΝ ΤΤ ΠΛ/ Μ ΕΓΡ ΕΦΛ ΗΓΡΩΜ ΜΧ ΤΠ/ ΠΤ ΩΡ Κ ΦΝ ΒΗς ΤΤΝ ΣΤ ΣΤ/ ΣΤ ΜΤ ΦΒ ΣΠΣΤ ΠΛ ΕΔ/ ΕΤ ΔΞ Τ ΜΡ ΑΔΡ ΕΡΤ ΓΝ ΘΜ/ ΣΤΝ ΚΡΜΛ ΤΤ ΕΞΤ ΔΕΣΠΤ ΦΛ/ Γ ΕΜΟΥ ΥΠΡ Κ ΑΤ ΠΡΛΒΝ/ ΘΛΜ ΠΛΡΤ.

..............................................................................

Τη πρώτη της ινδικάτου η βασιλεία του Ισμαηλ/ ο καλούμενος Μωάμεθ μέλλει δια να τροπώσει/ (το) γένος των παλαιολόγων την επτάλοφο να κρατήσει/ έσωθεν βασιλεύσει έθνης πάμπολλα κατάρξει και/ τους νήσους ερημώσει μέχρι του ευξείνου πόντου/ ιστρογείτονας πορθήσει, τη ογδόη της ινδικάτου/ εις (τα) βόρεια τα μέρη μέλλει δια να στρατεύσει τη/ δεκάτη της ινδικάτου του Δάλματος τροπώσει/ πάλιν επιστρέψει έτι χρόνου τας Δαλμάταις πόλεμον/ εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι και τα/ πλήθη και τα φύλα συνοδοί των εσπερίδων δια θαλάσσης/ και ξηράς τον πόλεμο συνάψουν και τον Ισμαήλ/ τροπώσουν. Το δε απογόνου αυτού βασιλεύει έλλατον/ μικρόν ολίγον. Το δε ξανθό γένος άμα μετά/ των πρακτόρων όλων Ισμαήλ τροπώσουν την επτάλοφον/ επάρουν μετά προνομίων τότε πόλεμο/ εγείρον έμφυλον ηγριωμένου μέχρι της/ πεμπταίας ώρας και φωνή βοήσει τρίτον στήτε στήτε/ στήτε, μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως/ εις τα δεξιλα τα μλερη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστού/ και ρωμαλέου τούτον έξετε δεσπότην φίλος/ γαρ εμού υπάρχει και αυτόν παραλαβόντες/ θέλημα εμού πληρούται.

*Ινδικτος=15 χρόνια

Προφητεία εγχαραχθείσα επί του τάφου του Μ.Κωνσταντίνου - Αποκρυπτογραφήθηκε το 1483 από το Γεώργιο Σχολάριο (πατριάρχης Γεννάδιος)

No comments:

Post a Comment